20 sierpnia na zaproszenie Ministra Zdrowia Profesora Mariana Zembali odbyło się̨ spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami PPOZ.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Marian Zembala, wiceminister Piotr Warczyński, Tadeusz Jędrzejczyk - prezes NFZ, a ze strony Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia: prezes Bożena Janicka, Eugeniusz Michał, Marlena Skonieczna i Jarosław Król.

Minister Zdrowia rozpoczynając spotkanie podkreślił rolę podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności zasadność́ obecnie wprowadzanych zmian organizacyjnych i finansowych w POZ. Podkreślił, że sprawozdawczość́ - również̇ dotycząca badań diagnostycznych – to bardzo ważna i znacząca informacja o systemie ochrony zdrowia, a w szczególności funkcjonowania POZ.

PPOZ wskazało, że sprawozdawczość́ to ważna informacja pokazująca ogrom pracy wykonanej w POZ, a obecnie rozszerzany jej zakres to stopniowa – wprowadzana etapami – informatyzacja w ochronie zdrowia, faktycznie wymagająca zmian organizacyjnych i finansowych.

Przedstawiciele PPOZ podkreślili, że wskaźnik diagnostyczny jest aktualnie niemożliwy do określenia (zgodnie z przekazanym już̇ stanowiskiem PPOZ i prowadzonymi rozmowami z MZ i Centralą NFZ), dlatego należy pozostawić́ go do dalszej analizy na lata następne (po zebraniu informacji z obecnie wdrażanej sprawozdawczości).

Sprawozdawczość́ obecnie wdrażana wymaga nakładów, co jest zgodne z zawartym porozumieniem i stawką bazową (144 zł/rok ), wynegocjowaną przez PPOZ na rok 2015, co Minister Zdrowia w pełni zaakceptował.

W trakcie spotkania Minister Prof. Marian Zembala poinformował o podjętych pracach nad rozporządzeniem o kwalifikacji do szczepień́, zgodnie wypracowanym przez PPOZ w Ministerstwie Zdrowia stanowiskiem z dnia 12 sierpnia.

PPOZ ponownie poruszyło już̇ będące w toku sprawy:
– przedłużenie terminu (powyżej 2017 roku) dla lekarzy POZ obecnie pracujących, a nie posiadających wymaganych ustawą specjalizacji,
– deklaracje POZ i wprowadzenie dodatkowego – czwartego wzoru zbiorczego składania oświadczenia woli.

Minister potwierdził akceptację dla tych rozwiązań́.

Podczas spotkania poruszono również̇ następujące tematy:
– dokumentacja medyczna w oryginale i zgłaszane, nasze liczne uwagi do projektu ustawy o pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta,
– OWU – obecnie procedowanego,
– instytucję koronera, jako konieczne rozwiązanie (finansowe) problemu wynikającego w pozostającej w opiniowaniu i pracach legislacyjnych ustawy o cmentarzach….

PPOZ złożyło zapytanie do Ministra Zdrowia o termin podjęcia rozmów i prac związanych z kontraktowaniem świadczeń́ w poz na rok 2016.

Strony ustaliły konieczność́ dalszych ponad politycznych i ponad wyborczych prac w/w obszarach.

Źródło: PPOZ