Rząd chce wprowadzić nowy system planowania strategicznego w ochronie zdrowia. Ma on umożliwić lepsze prowadzenie długoterminowej polityki zdrowotnej w kraju. „Planowane działania oparte zostaną o potrzeby zdrowotne występujące w polskim społeczeństwie. Celem jest umożliwienie funkcjonowania systemu, w którym działania przewidziane są z odpowiednim wyprzedzeniem” - tłumaczy Centrum Informacyjne Rządu.

Rozwiązania dotyczące mapy potrzeb zdrowotnych

· Usprawniona zostanie organizacja tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych oraz wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i wojewódzkim.

· Minister zdrowia będzie opracowywał mapę potrzeb zdrowotnych obejmującą: analizy demograficzne i epidemiologiczne oraz analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej, w tym personelu medycznego – zamieszczane one będą na specjalnej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego; uwzględnią one również wyzwania systemu opieki zdrowotnej, a także rekomendowane kierunki działań na poziomie krajowym i wojewódzkim.

· Minister zdrowia będzie współpracował w wojewodami, jeśli chodzi o określanie w mapie potrzeb zdrowotnych rekomendowanych kierunków działań dla danego województwa.

· Mapa potrzeb zdrowotnych ustalana będzie na okres 7 lat (pierwsza edycja na okres 6 lat), przy czym wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego – aktualizowane będą co roku.

· Wzmocniony zostanie nadzór ministra zdrowia nad realizacją rekomendowanych kierunków działań wskazanych w mapie potrzeb zdrowotnych. Obecnie brak jest mechanizmów jakiegokolwiek nadzoru, który umożliwiałby zapewnienie, że potrzeby zdrowotne będą brane pod uwagę w działalności poszczególnych instytucji.

· Minister zdrowia będzie ogłaszał mapę potrzeb zdrowotnych w obwieszczeniu. Pierwsza mapa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

· Dotychczasowe Wojewódzkie Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych zostaną rozwiązane. W ich miejsce powołane zostaną nowe, znacznie mniej liczne, wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Pozostałe rozwiązania

· Dotychczasowe priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej zostaną zastąpione nowym dokumentem o nazwie plan transformacji. Chodzi o wzmocnienie roli podmiotów uczestniczących w tworzeniu i wdrażaniu mapy, z wyraźnym rozdzieleniem kompetencji dotyczących określania potrzeb zdrowotnych.

· Utworzony zostanie krajowy plan transformacji oraz wojewódzkie plany transformacji – dokumenty będą uwzględniać rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

· Plan transformacji będzie określał potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej na poziomie ponadregionalnym lub wojewódzkim. Plan ustalany będzie na okres 7 lat (pierwsza edycja na okres 6 lat).

· Za ustalenie i wdrożenie krajowego planu transformacji będzie odpowiedzialny minister zdrowia, natomiast wojewódzkiego planu transformacji – wojewoda.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.


Źródło: CIR