Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Zawiera on regulacje, które mają poprawić stan zdrowia polskiego społeczeństwa.

Realizacja zadań przewidzianych w ustawie ma przyczynić się do pozytywnych zmian zdrowotnych – m.in. do zmniejszenia odsetka palących o 2% do 2020 r., ograniczenia otyłości i zapadalności na cukrzycę do 2025 r. Długofalowym efektem będzie wydłużenie życia mężczyzn do 78 lat i kobiet do 84 lat w 2030 r. i zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między kobietami a mężczyznami z 8 do 6 lat.

Główne założenia projektu

Przyjęcie Narodowego Programu Zdrowia
Dokumentem strategicznym dla zdrowia publicznego, a więc podstawą działań, będzie Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Ma on na celu przede wszystkim wydłużenie życia Polaków, poprawę jakości ich życia oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

W Narodowym Programie Zdrowia zostaną określone:

 • cele operacyjne – ukierunkowane na zmniejszenie narażenia społeczeństwa na największe zagrożenia zdrowotne,
 • zadania służące realizacji celów operacyjnych,
 • podmioty odpowiedzialne za realizację zadań i realizatorzy tych zadań,
 • tryb i wysokość finansowania zadań,
 • wskaźniki i sposób monitorowania i ewaluacji NPZ.

Więcej o Narodowym Programie Zdrowia
NPZ będzie ustanawiamy na co najmniej 5 lat, ponieważ profilaktyka, promocja zdrowia, poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat zdrowia, postaw i zachowań prozdrowotnych to działania długofalowe i muszą być podejmowane systematycznie. Pierwszy program zostanie przyjęty na lata 2016 – 2020.

Dotychczas realizowane programy (obejmujące m.in. onkologię, kardiologię, badania przesiewowe, profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i nikotyny) staną się częścią NPZ. Nowym zadaniem będzie program profilaktyki otyłości.

Na realizację NPZ w 2016 r. zostanie przeznaczonych 140 mln zł. Łącznie w latach 2016 – 2025 na NPZ przeznaczy się ok. 1,4 mld zł.

Powołanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zdrowia Publicznego i Komitetu Sterującego Narodowego Programu Zdrowia
Projekt ustawy przewiduje możliwość powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Zdrowia Publicznego, który będzie koordynował, inicjował i monitorował realizację przepisów przewidzianych w projekcie ustawy. Utworzony zostanie również Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia – w jego skład wejdą przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie zadań określonych w NPZ.

Utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego
Projekt ustawy przewiduje utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego, odpowiedzialnej za planowanie i monitorowanie zadań prowadzonych w zdrowiu publicznym. Rada zastąpi funkcjonujący obecnie Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia i będzie pełniła funkcję opiniodawczo-doradczą ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele administracji publicznej, jednostek naukowych, pracodawców i organizacji pozarządowych.

Priorytetowe działania, które będą realizowane w ramach projektowanej ustawy

 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w szczególności cywilizacyjnych;
 • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społecznych – zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób starszych – z wykorzystaniem programów o dobrej jakości i sprawdzonej skuteczności;
 • rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w miejscu zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
 • systematyczne monitorowanie stanu zdrowia i jego zagrożeń oraz jakości życia związanej ze zdrowiem ludności w celu identyfikacji priorytetów dla polityki zdrowotnej państwa oraz wskazywanie skutecznych programów prewencji chorób i promocji zdrowia;
 • kształcenie i racjonalne wykorzystanie kadr w zakresie zdrowia publicznego oraz włączenie profilaktyki chorób i promocji zdrowia do programów edukacyjnych różnych grup zawodowych, zwłaszcza kadr medycznych, nauczycieli i administracji publicznej;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego.Źródło: mz.gov.pl