Ponad 80 mln zł rozdysponuje samorząd woj. śląskiego na działania służące polepszeniu stanu zdrowia mieszkańców w wieku aktywności zawodowej.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, aby te środki wydać w sposób najbardziej efektywny, Zarząd Województwa przystąpił do opracowania programów zdrowotnych. Od początku br. toczą się prace nad przygotowaniem programów, których celem jest polepszenie dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

- Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję, jak efektywnie wydać środki na programy rehabilitacyjne, pomagające ludziom w powrocie na rynek pracy. Podejmujemy rozmowy z lekarzami, ekspertami, pracodawcami. Rozpoczęcie realizacji programów zdrowotnych planujemy zacząć w przyszłym roku” – stwierdził Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego podczas konferencji prezentującej założenia unijnego projektu programów zdrowotnych.

Do kwietnia przyszłego roku opracowanych zostanie siedem Regionalnych Programów Zdrowotnych, ukierunkowanych na rehabilitację osób w wieku produkcyjnym, które zostały dotknięte problemem zdrowotnym w obszarze grup chorobowych zdefiniowanych w dokumencie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne". Są to schorzenia układu krążenia, nowotwory, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego.

Proces tworzenia Programów będzie konsultowany ze specjalnie powołaną do tego celu grupą ekspertów. Ta - jako ciało doradczo-opiniodawcze, będzie składała się z przedstawicieli branży medycznej, w tym konsultantów wojewódzkich, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców oraz menedżerów merytorycznych nadzorujących prace nad poszczególnymi programami polityki zdrowotnej.

Przygotowanie kompleksowych Programów to pierwszy krok, następnym będzie otwarcie konkursu dla projektów, które będą wpisywały się w założenia tych Programów i będą je wdrażały w życie. Na ich realizację trafi łącznie 80 mln zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w RPO Woj. Śląskiego. Pieniądze te są zapisane w części RPO dotyczącej "Regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy".


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego