16 sierpnia weszły w życie przepisy regulujące sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Do końca 2019 r., zamiast przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana będzie kwota 3 900 zł brutto.

Współczynnik pracy został określony w załączniku do ustawy. Załącznik ten przyporządkowuje pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych do 10 grup zawodowych. Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy będzie uzależniona od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym, średnim, posiadanie specjalizacji).

Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego zostanie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego, do końca 2021 r. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny nie będzie mogło być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone na dzień 31 grudnia 2021 r.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało pracownikowi wykonującemu zawód medyczny, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

Minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło 6 351 zł brutto, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji 5 851 zł brutto, lekarza bez specjalizacji 5 251 zł brutto, a stażysty 3 651 zł brutto.

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5 251 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3 651 zł brutto, a bez specjalizacji na 3 201 zł brutto.

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem, posiadający specjalizację mają zarabiać minimum 5 251 zł brutto, a nie posiadający specjalizacji 3 651 zł brutto. Fizjoterapeuci i inni pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem będą zarabiać minimum 3 201 zł brutto.

Zgodnie z ustawą pierwsze wzrosty (o co najmniej 10 proc. różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym) będą wyliczane od 1 lipca tego roku.

Całą treść ustawy można przeczytać tutaj [Plik PDF].