Jest reakcja Ministerstwa Zdrowia na apel Wysokospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dotyczący wprowadzenia regulacji dotyczących kwestii wypisywania ze szpitali na własne żądanie szpitali pacjentów, wobec których mogą zachodzić wątpliwości co do ich zdolności do świadomego wyrażania woli, a którzy nie są całkowicie ani częściowo ubezwłasnowolnieni.

Projekt ustawy w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji publicznych. Będą się nim zajmować min.: Naczelna Izba Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada, że w sytuacji, gdy osoba nieubezwłasnowolniona, ale znajdująca się w stanie wyłączającym świadome podejmowanie decyzji (m.in. z chorobą Alzheimera czy demencją) będzie chciała na własne żądanie opuścić placówkę medyczną, będzie mogła skorzystać z tego uprawnienia, ale lekarz będzie musiał powiadomić o tym fakcie tzw. osobę bliską pacjenta (jeśli jest ona znana); przy czym w myśl art. 54 ust. 2 projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta osobą bliską jest m.in. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym.

Szpital przypomina, że zgodnie z obowiązującą w tej chwili ustawą o działalności leczniczej pacjent, który nie jest całkowicie ani częściowo ubezwłasnowolniony ma prawo wypisać się na ze szpitala na własne żądanie, bez żadnych prawnych konsekwencji swej decyzji. Musi jednak zostać poinformowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Jeśli po uzyskaniu tych informacji pacjent podtrzymuje chęć opuszczenia szpitala – lekarz nie ma prawa mu tego odmówić.

Źródło: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.