Utworzenie programu lekowego z wykorzystaniem dasabuviru i kombinacji ombitasvir – paritaprevir – ritonavir otwiera pacjentom dostęp do przełomowej terapii bezinterferonowej w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało także o refundacji dabrafenibu dla pacjentów z nieoperacyjną postacią czerniaka skóry oraz icatibantu dla osób cierpiących na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy.

„Wprowadzenie bezinterferonowej terapii do refundacji to bardzo dobra wiadomość dla pacjentów cierpiących na WZW typu C. Okres od rejestracji do refundacji w przypadku terapii skojarzonej dasabuviru i kombinacji ombitasvir – paritaprevir – ritonavir był wyjątkowo krótki. Decyzja Ministerstwa Zdrowia o utworzeniu nowego programu lekowego z wykorzystaniem tak nowoczesnego rozwiązania stawia Polskę w gronie pierwszych krajów Unii Europejskiej, w których będzie ona finansowana ze środków publicznych. Daje to nadzieję na zmianę podejścia Ministerstwa Zdrowia także w odniesieniu do innych nowoczesnych terapii oczekujących na refundację” – stwierdził Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Od 1 lipca refundacją w ramach rynku otwartego objęty został jeden lek zawierający innowacyjną cząsteczkę – icatibant – stosowany w leczeniu dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego. Jest to jednak dopiero pierwsza innowacyjna molekuła w 2015 roku, która uzyskała finansowanie ze środków publicznych na aptecznym rynku otwartym. Ministerstwo Zdrowia podjęło także decyzję o objęciu refundacją leku zawierającego substancję czynną dabrafenib. Ta innowacyjna terapia celowana będzie dostępna w ramach nowego programu lekowego – leczenia czerniaka skóry dabrafenibem, dla pacjentów z nieoperacyjną lub przerzutową postacią czerniaka z mutacją BRAF V600. Wprowadzenie tego leku rozszerza zakres dostępnych opcji terapeutycznych.

Źródło: infoWire.pl