Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Teleradiologia umożliwia podmiotom leczniczym efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, a lekarzom specjalistom w dziedzinie rentgenodiagnostyki, radiologii, radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej – optymalizację i usprawnienie pracy zespołowej oraz wymianę danych klinicznych „na odległość”.

Jak informuje resort zdrowia, postępujące oddzielanie miejsca oceny i opisu badań radiologicznych oraz stawiania rozpoznania od miejsc akwizycji obrazów radiologicznych powoduje, że istnieje potrzeba określenia standardów organizacyjnych w tym zakresie.

W projekcie rozporządzenia określono m. in. kwalifikacje lekarza, który może wykonywać usługę teleradiologiczną, tj. ocenę i opis badania radiologicznego poza miejscem akwizycji obrazu radiologicznego albo telekonsultację, oraz relacje między podmiotami zlecającym i świadczącym usługę teleradiologiczną, jak również zakres ich odpowiedzialności. Jednocześnie wskazano, iż podstawą wykonania usługi teleradiologicznej będzie zlecenie wystawione przez podmiot zlecający. Ponadto zdefiniowano podstawowe elementy oceny i opisu badania radiologicznego wykonywanego w ramach teleradiologii, pełniącego kluczową rolę w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Lekarz świadczący usługę teleradiologiczną będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych (regulacje dotyczące wykonywania zawodu lekarza oraz przepisy prawa cywilnego) za ocenę przesłanych danych obrazowych i klinicznych oraz inne informacje przekazywane w ramach tej usługi.

Istotnym elementem projektowanej regulacji są przepisy zobowiązujące placówki zlecające usługę teleradiologiczną do stałej kontroli jakości tych usług oraz jej dokumentowania. Stałemu nadzorowi i monitoringowi będą podlegać: prawidłowość wykonywania badań radiologicznych, ocena zgodności i kompletności informacji zawartych w skierowaniu na badanie radiologiczne oraz w opisie tego badania, analiza błędów diagnostycznych, analiza problemów technicznych i diagnostycznych oraz sposób ich rozwiązywania.

Ponadto, w załączniku do rozporządzenia określono wymagania realizacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych badań radiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz cyfrowej angiografii subtrakcyjnej. Obejmują one kwestie związane z organizacją udzielania świadczeń w ramach teleradiologii oraz wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych będą miały obowiązek dostosować swoją działalność do ww. wymagań w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji