Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej definicji chorób mózgu, koordynacja opieki nad pacjentami z chorobami mózgu oraz większe skoncentrowanie na profilaktyce, wczesnej diagnostyce i leczeniu chorób mózgu – to główne potrzeby polskiej neurologii i odpowiedź na rosnącą liczbę zachorowań na choroby mózgu.

W Europie z chorobami mózgu zmaga się ponad 165 mln ludzi. W Polsce to nawet 15 mln osób, a liczba zachorowań stale rośnie. Przyczyną jest najczęściej zaawansowany wiek pacjentów, tymczasem społeczeństwo, nie tylko w naszym kraju, coraz szybciej się starzeje. Oprócz starzejącego się społeczeństwa do zwiększenia zachorowalności na choroby mózgu przyczyniają się także zmiany cywilizacyjne – zaburzenia psychiczne i neurologiczne. - Udar mózgu, czy choroba Alzhaimera to choroby mózgu ściśle związane z wiekiem chorego, ale padaczka, stwardnienie rozsiane czy migrena dotykają coraz młodszych pacjentów – mówi prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Wobec rosnącej liczby zachorowań na choroby mózgu potrzebne jest wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości leczenia i życia chorych oraz ich bliskich.

– Polska neurologia boryka się z wieloma problemami, które przekładają się na sytuację polskich pacjentów z chorobami mózgu. Dlatego potrzebne są zmiany systemowe, które uczynią neurologię dziedziną priorytetową – apeluje, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. - Już dziś leczenie chorób mózgu kosztuje więcej niż chorób kardiologicznych, onkologicznych i cukrzycy łącznie. Pomijanie neurologii jako dziedziny priorytetowej przez Ministerstwo to nie tylko kwestia niedofinansowania terapii, ale także braki kadrowe. A to dla pacjentów oznacza utrudniony dostęp do efektywnej diagnostyki i specjalistów. Od wielu lat apelujemy o pilne zmiany w neurologii, jeśli odpowiednie kroki wkrótce nie zostaną podjęte, to będziemy mierzyć się z coraz większymi problemami, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pacjentów! Choroby mózgu to bomba, którą rozbroić może tylko szybka i właściwa decyzja Ministerstwa Zdrowia! Czekamy na nią i apelujemy o nadanie priorytetu neurologii!

Wobec narastających problemów polskiej neurologii oraz pacjentów z chorobami mózgu Polska Rada Mózgu, do której należy Polskie Towarzystwo Neurologiczne, we współpracy z Europejską Radą Mózgu przygotowała raport pt.: Strategia na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób mózgu – Brain Plan dla Polski. Raport zawiera analizę obecnego stanu przeciwdziałania chorobom mózgu, propozycję kierunku zmian i sposobów ich realizacji, a także propozycję systemowych zmian prawnych oraz finansowych.

>>> ZOBACZ TEŻ: Nowy konsultant krajowy ds. neurologii

– Priorytety Brain Planu można podzielić na trzy obszary: leczenie osób z chorobami mózgu jako jeden z priorytetów w polskim systemie zdrowia i wprowadzenie definicji chorób mózgu; prowadzenie opieki nad pacjentami z chorobami mózgu w sposób koordynowany i przy współpracy międzysektorowej oraz profilaktyka chorób mózgu jako jeden z kluczowych elementów efektywnej ochrony zdrowia – mówi prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek i dodaje: – priorytety z Brain Planu są zbieżne z postulatami dotyczącymi poprawy sytuacji polskiej neurologii, które w marcu br. eksperci medyczni oraz przedstawiciele organizacji pacjentów związanych z chorobami neurologicznymi przedłożyli na Senackiej Komisji Zdrowia.

Postulaty Polskiego Towarzystwa Neurologicznego:

 1. Wpisanie chorób mózgu do priorytetów Polityki Zdrowotnej Państwa na najbliższe 20 lat.
 2. Wpisanie neurologii na listę specjalizacji priorytetowych (wobec kryzysu kadrowego, szczególnie w obrębie lecznictwa szpitalnego).
 3. Wyrównanie dostępu do procedur wysokospecjalistycznych w neurologii:
  a. wyrównanie dostępu do leczenia stwardnienia rozsianego w skali kraju,
  b. refundacja leczenia jedynej, jak dotąd, metody leczenia postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego,
  c. objęcie refundacją w jak najszybszym trybie nowych terapii w neurologii i podtrzymanie refundacji obecnych w ramach programów lekowych,
  d. objęcie refundacją wszystkich sprawdzonych pod względem medycznym terapii chorób rzadkich w neurologii (w szczególności choroby Fabry’ego).
 4. Zmiana wyceny i sposobu rozliczania oraz uproszczenie systemu raportowania (tzw. SMPT) w programach lekowych.
 5. Zdjęcie ograniczenia czasowego dla hospitalizacji chorych (np. 3 dni dla padaczki, migreny, 8 dni dla udaru mózgu), co udrożni przepływ chorych i zmniejszy kolejki oczekujących.
 6. Stworzenie możliwości hospitalizacji jednodniowej dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi, takimi jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, których hospitalizacja niesie za sobą ryzyko przedłużenia i powikłań. Odpowiednia wycena takiej jednodniowej hospitalizacji, w ramach której można wykonać kompleksowe badania (MRI, EEG, psycholog, badania laboratoryjne etc.).
 7. Uporządkowanie sposobu kwalifikacji do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu w neurologii w systemie kwalifikacji i prowadzenia pacjenta po zabiegu neurochirurgicznym przez wyspecjalizowane ośrodki neurologiczne (kwalifikacja – programowanie stymulatora –programowanie farmakoterapii).
 8. Wprowadzenie pilotażowo programów wielospecjalistycznej opieki koordynowanej w niektórych dziedzinach, takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona (lub szerzej choroby neurozwyrodnieniowe).
 9. Zmiana systemu wyceny porad ambulatoryjnych w neurologii (obecnie za pierwszą wizytę neurolog nie otrzymuje rekompensaty finansowej) oraz zróżnicowanie systemu wyceny w zależności od referencyjności ośrodka leczącego.
 10. Rozwijanie dialogu na linii Ministerstwo Zdrowia – Narodowy Fundusz Zdrowia – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Parlamentarne Zespoły związane z problematyką opieki zdrowotnej – organizacje pacjentów, a Polskie Towarzystwo Neurologiczne i jego sekcje (grupy eksperckie).

Źródło: PTN