Zgodnie ze stanowiskiem poprzedniego Ministra Zdrowia nie ma możliwości sfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia pobytu rodzica (opiekuna) dziecka leczonego w sanatorium. Tymczasem ze skarg wpływających do Biura RPO wynika, że opiekunowie muszą ponosić wysokie koszty pobytów traktowanych jako pobyty komercyjne i w efekcie często rezygnują z przyznanego dzieciom leczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, czy możliwe byłoby dofinansowanie ze środków socjalnych kosztów pobytu opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia.

Do Biura RPO wpływają skargi na koszty pobytu rodzica (opiekuna) w ramach leczenia uzdrowiskowego dzieci, finansowanego ze środków publicznych. Przykładowo, z jednej ze skarg wynika, że opiekun musiał zapłacić 3670 zł za nocleg i wyżywienie w ośrodku (traktowany jako pobyt komercyjny), a także pokryć dodatkowe wydatki związane z pobytem: 210 zł za parking, 100 zł za korzystanie z lodówki w pokoju, itp.

Zgodnie ze stanowiskiem poprzedniego Ministra Zdrowia, pobyt opiekuna nie stanowi realizacji świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dlatego nie ma możliwości sfinansowania go przez NFZ.

Taka sytuacja budzi zaniepokojenie Rzecznika. Względy ekonomiczne, wynikające z faktu ponoszenia przez opiekunów całkowitych kosztów ich pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, mogą stanowić jedną z przyczyn zwiększającej się liczby rezygnacji z przyznanego dzieciom leczenia.

W raporcie końcowym Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego jako formę przeciwdziałania temu zjawisku zarekomendowano m.in.:

  • dofinansowanie ze środków socjalnych kosztów pobytu opiekuna w ramach leczenia dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia pod opieką osoby dorosłej;
  • dofinansowanie ze środków socjalnych kosztów przejazdów na leczenie uzdrowiskowe dzieci;
  • przyznanie rodzicowi (opiekunowi) dodatkowego płatnego urlopu potrzebnego na przywiezienie i odwiezienie dziecka do i z uzdrowiska.

RPO Marcin Wiącek podkreśla, że z mocy art. 68 ust. 3 Konstytucji RP dzieciom przysługuje prawo do szczególnej opieki zdrowotnej. Jednym z jej aspektów jest niewątpliwie zagwarantowanie warunków umożliwiających zapewnienie prawa dziecka do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nie ulega wątpliwości, że pobyt rodzica w podmiocie leczniczym wypełnia potrzeby uczuciowo-emocjonalne dziecka, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i ma szczególne znaczenie w przypadku hospitalizacji najmłodszych dzieci oraz dzieci przewlekle chorych.

Rzecznik prosi Panią Minister o stanowisko.


Źródło: Biuro RPO