Egzamin organizowany przez Europejską Radę Okulistyki będzie odpowiednikiem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Resort zdrowia w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym informuje, że do rozporządzenia wprowadzono możliwość uznawania za równoważy z całością polskiego PES w dziedzinie okulistyki egzaminu European Board of Ophthalmology Diploma Examination (EBOD). Takiej możliwości nie przewiduje obecnie obowiązujące rozporządzenie.

Rozwiązanie to zostało wprowadzone się na wniosek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Uznanie egzaminu EBOD za równoważny z całością PES w dziedzinie okulistyki miałoby nastąpić po złożeniu przez lekarza egzaminu European Board of Ophthalmology Diploma Examination, organizowanego przez towarzystwo European Board of Ophthalmology.

Zgodnie z rekomendacją Konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki rozwiązanie to byłoby stosowane do egzaminów organizowanych przez ww. towarzystwo, złożonych z wynikiem pozytywnym od dnia 1 stycznia 2019 r. Termin ten wynika z faktu, iż w ocenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki wprowadzenie uznawalności European Board of Ophthalmology Diploma Examination za równoważny z PES w dziedzinie okulistyki wymaga wcześniejszego wprowadzenia zmian mających na celu zbliżenie formy PES do formy egzaminu europejskiego, przygotowania odpowiednich szkoleń dla lekarzy oraz rozpropagowania idei tego rozwiązania wśród specjalizujących się. Z uwagi na długi proces specjalizacji, zasadne jest wprowadzenie tego rozwiązania już teraz, aby lekarze specjalizujący się w dziedzinie okulistyki mogli się przygotować do możliwości zdawania egzaminu europejskiego.

Warunkiem uznania równoważności europejskiego egzaminu w dziedzinie okulistyki byłoby przedstawienie przez lekarza dyplomu „European Board of Ophthalmology Diploma” oraz Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego stwierdzającego autentyczność dyplomu „European Board of Ophthalmology Diploma”. Uznawanie egzaminu European Board of Ophthalmology Diploma Examination za równoważny z całością PES w dziedzinie okulistyki przyczyni się w przyszłości do ujednolicenia i harmonizacji wykształcenia lekarzy specjalizujących się w tym obszarze ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.