W 2017 roku utrzymały się niepokojące tendencje w strukturze wieku personelu medycznego uprawnionego do wykonywania zawodu - wynika z badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Najnowszy raport GUS pokazuje, że w 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, miał miejsce wzrost liczby osób należących do najstarszej grupy wieku tj. 65 lat i więcej.

Udział lekarzy w grupie 65+ wśród posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty wyniósł w przypadku lekarzy 22,7% i lekarzy dentystów 20,9%. W stosunku do 2005 r. wskaźnik ten zwiększył się odpowiednio w grupie lekarzy o 5,1 p. proc., a lekarzy dentystów – o 3,8 p. proc.

Zmiany w strukturze wiekowej widoczne były również w grupie pielęgniarek i położnych. W roku 2017 najwięcej pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu było w wieku 45-54 lata – 98 tys. Podobnie jak w poprzednim roku najmniej liczną grupę stanowiły pielęgniarki w wieku poniżej 35 lat. W 2017 r. było ich 28 tys., co stanowiło 9,6% ogólnej liczby osób z uprawnieniami do zawodu pielęgniarki. W stosunku do 2011 r. udział tej grupy osób zwiększył się o 1 p. proc.

- Nadal obserwujemy wzrost liczby pielęgniarek w wieku 65 lat i więcej. W 2017 r. wzrost ten był dość znaczny – o ponad 4 tys. Pielęgniarki w wieku 65 lat i więcej stanowiły 10,8 % wszystkich posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (w 2011 r. – 4,4%). Podobna sytuacja wystąpiła także w grupie wieku 55-64, gdzie liczba pielęgniarek wzrosła o prawie 3 tys. W stosunku do 2011 r. udział tej grupy osób zwiększył się o prawie 8 p. proc. - podkreślają autorzy opracowania.

Powyższe dane potwierdzają tendencję starzenia się społeczeństwa, co dotyczy także pracowników sytemu ochrony zdrowia.

GUS wskazuje, że wyzwaniem staje się racjonalne planowanie kadr medycznych oraz zachęcenie odpowiedniej liczby osób do kształcenia na kierunkach medycznych, tak, aby zapewniona była zastępowalność pokoleń w grupie personelu medycznego a także najlepsze wykorzystanie ich potencjału zawodowego, zgodnie z potrzebami systemu.

Pełen raport „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.” można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.


Źródło: GUS