Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przedłuża ono abolicję na kary umowne nakładane przez NFZ w przypadku nie zapewnienia lekarza systemu w ZRMS do 31 grudnia 2024 r.

W uzasadnieniu projektu napisano, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami – w okresie od dnia 19 października 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. nie nakłada się kar umownych na specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, zwane dalej „ZRMS”, w przypadku nieposiadania lekarza systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, pod warunkiem zapewnienia w składzie tego zespołu co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu (§ 3c pkt 2 rozporządzenia).

Według danych pochodzących z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w 2024 r. 55% ZRMS nie ma obsady lekarskiej. Dysponenci zespołów wskazują, że przyczyną tego stanu rzeczy jest brak lekarza zainteresowanych pracą w ratownictwie pozaszpitalnym.

Resort zdrowia tłumaczy, że przedłużenie abolicji na kary da dysponentom czas na znalezienie lekarzy do pracy w ZRMS albo na przekwalifikowanie zespołów na podstawowe, bez narażania się na kary ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej