Wszystkie wykłady, seminaria i lektoraty w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w semestrze zimowym odbywać się będą w systemie zdalnym – zdecydował rektor uczelni prof. Andrzej Drop. Powodem jest trudna do przewidzenia sytuacja epidemiologiczna.

Zarządzenie rektora lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, opublikowane na stronach internetowych uczelni, ustala, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszystkie wykłady, seminaria i lektoraty z języków obcych będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zdalnie mają być też prowadzone ćwiczenia w ramach pracowni komputerowych oraz ćwiczenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, takich jak na przykład historia, psychologia, socjologia, ekonomia, etyka, filozofia, zdrowie publiczne, prawo, marketing i zarządzanie.

Także inne ćwiczenia i zajęcia praktyczne, częściowo lub całkowicie, będą mogły być prowadzone na odległość, jeśli ta forma zapewni właściwe efekty kształcenia – przewiduje zarządzenie rektora UM w Lublinie. Wnioski w sprawie wyboru zdalnych zajęć mogą składać kierownicy uczelnianych jednostek do 15 czerwca tego roku. Zatwierdzać je będzie prorektor do spraw kształcenia.

W ćwiczeniach i zajęciach praktycznych prowadzonych bezpośrednio będą mogły uczestniczyć grupy liczące nie więcej niż 15 studentów.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Rektor w zarządzeniu powołał się m.in. na wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 maja tego roku, które rekomendują prowadzenie zajęć w trybie zdalnym w przyszłym roku akademickim ze względu na trudną do przewidzenia sytuację epidemiologiczną.

„Zaprogramowanie wykładów, seminariów i ćwiczeń odbywających się z wykorzystaniem technologii IT to niełatwe zadanie. Wymaga utrzymywania w pełnej gotowości całej infrastruktury informatycznej, która wciąż jest rozbudowywana i dostosowywana do rosnących potrzeb. Mimo wszystko jesteśmy dobrej myśli, spoglądamy w przyszłość z optymizmem żywiąc nadzieję na rychłe wygaszenie pandemii, a tym samym powrót do tradycyjnych form dydaktyki medycznej” – powiedział rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Włodzimierz Matysiak.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Zbigniew Kopeć