1 grudnia Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę doraźną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w zakresie działań związanych z likwidacją Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu.

„Kontrola będzie dotyczyła okresu od 9 marca 2022 roku do momentu zakończenia kontroli. NIK dokona oceny gospodarowania szpitalem od dnia zakończenia działalności do dnia likwidacji. Ponadto sprawdzi przygotowanie, realizację i efekty procesu likwidacji” - poinformowano w wydanym komunikacie.

W ramach poprzedniej kontroli pn. „Utworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych w związku z pandemia Covid 19” NIK stwierdziła liczne nieprawidłowości skutkujące m.in. skierowaniem zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa w związku z wyrządzeniem szkody w mieniu Skarbu Państwa wskutek niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez Wojewodę. Jako, że placówka ciągle funkcjonowała, nie było wówczas możliwości przeprowadzenia kontroli weryfikującej sposób jej likwidacji.

Mając na uwadze powyższe, Najwyższa Izba Kontroli uznała taką kontrolę za zasadną.


Źródło: NIK