Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy poinformował, że przesłał do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza Bartosza Arłukowicza w związku z jego działaniami, które - w ocenie OZZL – stanowiły publiczne i nagminne podważanie zaufania do zawodu lekarza, a przez to naruszały zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej.


Jednocześnie ZK OZZL opracował treść wniosku do OROZ w tej samej sprawie, który mogą składać poszczególni lekarze, jeżeli podzielają pogląd, że lekarz Bartosz Arłukowicz naruszył swoimi działaniami zasady etyki lekarskiej.

 
Treść wniosku ZK OZZL oraz wzór wniosku dla lekarzy indywidualnych znajdują się na stronie www.ozzl.org.pl


- ZK OZZL zwraca też uwagę na zupełnie pomijany aspekt przedmiotowej sprawy: podważanie zaufania do zawodu lekarza uderza nie tylko w lekarzy, ale także w pacjentów. Być może nawet pacjenci tracą na tym najwięcej. Zaufanie do lekarza jest bowiem podstawą relacji chory – lekarz i ma istotny wpływ na cały proces leczenia, również na jego skuteczność. Burzenie tych relacji może przyczynić się do wielu nieszczęść ludzi chorych - czytamy w oświadczeniu OZZL.