Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara pismo w sprawie przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej.

Prezes NRL wzywa Rzecznika do analizy przepisów nakładających na lekarzy „obowiązek ujawnienia po śmierci pacjenta informacji stanowiących tajemnicę lekarską wskazanym w tych przepisach osobom nawet wbrew wyrażonej przez pacjenta za życia wyraźnej woli w tym zakresie”.

Maciej Hamankiewicz przypomina, że przepisy te budziły istotne kontrowersje i uzasadnione wątpliwości już na etapie ich tworzenia. „Istotne osłabienie tajemnicy lekarskiej, jakie dokonało się poprzez wprowadzenie do porządku prawnego wyżej wskazanych przepisów, prowadzić będzie do sytuacji, w której lekarz, po śmierci pacjenta, będzie miał obowiązek ujawnienia informacji dotyczących stanu zdrowia tego pacjenta osobom bliskim pacjentowi w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta także wbrew woli tego pacjenta. Powyższe konsekwencje będą wywoływać obawy przed ujawnieniem lekarzowi pewnych informacji dotyczących jego stanu zdrowia bądź zachowań mogących mieć wpływ na stan zdrowia z obawy, że zostaną one ujawnione w przypadku śmierci pacjenta nawet wbrew jego woli. Zatajanie takich informacji przed lekarzem może nie tylko utrudniać bądź uniemożliwiać postawienie przez lekarza właściwego rozpoznania i wdrożenia leczenia, lecz także sprowadzać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia innych osób. Wskazane powyżej przepisy w sposób bezprecedensowy naruszają podstawy tajemnicy lekarskiej – fundamentu zaufania w relacji pacjent – lekarz” - napisał Prezes NRL.

Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Adama Bodnara z prośbą o zainteresowanie się tą sprawą i jednocześnie w imieniu samorządu lekarskiego zadeklarował pełną gotowość do współpracy.

Pełna treść pisma prezesa NRL znajduje się na stronie interntowej Naczelnej Izby Lekarskiej.