Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu 12 stycznia 2018 r. przekazała Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu postulaty samorządu, dotyczące zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed i podyplomowego w tych zawodach.

NRL przedstawiła wykaz wybranych postulatów wypracowanych w dotychczasowych stanowiskach samorządu lekarskiego, apelując do Ministra Zdrowia jako centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za ochronę zdrowia o ich rozważenie w swych przyszłych działaniach.

NRL apeluje do Ministra Zdrowia o szybkie podniesienie nakładów na ochronę zdrowia do minimum 6,5% PKB oraz o podjęcie konstruktywnych rozmów z przedstawicielami środowiska lekarzy rezydentów i doprowadzenie do porozumienia, przede wszystkim w zakresie realnego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.

„Tylko radykalne zwiększenie poziomu finansowania systemu ochrony zdrowia pozwoli zapobiec zagrożeniu dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. W ślad za podniesieniem nakładów powinno pójść ustawowe określenie minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych na poziomie postulowanym przez samorząd lekarski w apelu Nr 7 z dnia 14 maja 2016 r. Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy tj. dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej i dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej” - czytamy w wydanym komunikacie.

Władze samorządu lekarskiego postulują także m.in. o zmiany dotyczące specjalizacji, zmniejszenie limitu przyjęć na studia medyczne na kierunku lekarsko-dentystycznym, odbiurokratyzowanie pracy lekarza, zapewnienie należytej ochrony tajemnicy lekarskie, dokonanie rewizji przepisów wprowadzających tzw. pakiet onkologiczny, powołanie instytucji koronera i poszerzenie programów profilaktycznych.

Pełna lista postulatów znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.


Źródło: NIL