Od 17 kwietnia 2021r. obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej. Celem programu jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ z wykorzystaniem e-stetoskopów do wstępnej diagnostyki układu oddechowego i potencjalnych problemów zdrowotnych pacjentów po ukończeniu 18. roku żcyia i po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.

„Badania realizowane przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów w formie teleporady zapewniają bezpieczeństwo i rzetelność wyników uzyskiwanych w ramach realizowanego świadczenia. Należy zauważyć, że wstępna ocena możliwości wykorzystania tych narzędzi w diagnostyce pacjentów została pozytywnie oceniona przez działający przy Ministrze Zdrowia zespół do spraw innowacji, którego członkami są m.in. przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji (w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu pilotażowego), etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów) oraz etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1 000 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru ofert z terytorium całego kraju, przy uwzględnieniu czynników takich jak data wpływu oferty i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie. Przyjęta minimalna liczba świadczeniobiorców objęta programem pilotażowym, jest podyktowana m.in. planowanym zakupem 1000 sztuk urządzeń przeznaczonych do realizacji pilotażu. Dodatkowo, wartość ta, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie Ministerstwa Zdrowia związane z realizacją programu PulsoCare, w ramach którego przeprowadzany jest zdalny monitoring pacjentów, pozwoli uzyskać taką końcową liczbę zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów, która pozwoli na wyciągnięcie racjonalnych i miarodajnych wniosków na etapie jego ewaluacji, umożliwiających podjęcie decyzji w przedmiocie wdrożenia objętego programem pilotażowym rozwiązania w ujęciu systemowym. Wskazana wartość stanowi wyważony współczynnik pomiędzy przewidzianymi kosztami realizacji programu pilotażowego dla budżetu państwa a koniecznością pozyskania w ramach jego przeprowadzenia miarodajnej ilości danych.

Ewaluacja programu pilotażowego w postaci oceny przez ministra zdrowia jego efektów, nastąpi na podstawie danych oraz ankiet, wypełnianych przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, niezwłocznie po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego stetoskop, zamieszczanych na platformie DOM.

Mając na uwadze charakter realizowanych w ramach programu pilotażowego świadczeń opieki zdrowotnej oraz wskazaną grupę świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym, przewiduje się, że podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Pełna treść rozporządzenia >> PDF

Źródło: rcl.gov.pl