Udział rezydentów w operacjach jest nieuniknionym sposobem zdobywania praktycznej wiedzy medycznej. W poprzednich badaniach wykazano, że udział lekarzy szkolących się podczas zabiegów chirurgii ogólnej wpływa na wyniki operacji. Czy obecność rezydenta podczas pilnych operacji z zakresu chirurgii ogólnej wpływa na wyniki zabiegu? To pytanie zadał sobie Kasotakis G i wsp.

Wyniki pracy opublikowano na łamach Annals of Surgery. Autorzy przeanalizowali bazę danych Surgeons National Surgical Quality Improvement Program i wyselekcjonowali 141 010 pilnych zabiegów chirurgii ogólnej przeprowadzonych w latach 2005-2010.
Za pomocą analizy regresji wieloczynnikowej oceniono wpływ obecności rezydenta podczas zabiegu po uwzględnieniu dodatkowych zmiennych. Stworzono model, w którym dopasowano pacjentów w stosunku 1:1 na podstawie płci, wieku, otyłości, cukrzycy, choroby wieńcowej, niewydolności nerek i choroby płuc tak, by nie było istotnych statystycznie różnic między grupą operowaną z udziałem rezydentów a grupą operowaną bez nich.

Najczęściej wykonywanymi zabiegami w dopasowanej kohorcie pacjentów (po 41 895 pacjentów operowanych z lub bez udziału rezydenta) były: appendektomia (39,9%), laparotomia zwiadowcza (8,8%), usunięcie zrostów (6,6%). Po operacjach z udziałem rezydenta obserwowano częściej powikłania śród- i pooperacyjne. Stwierdzono dłuższe gojenie się rany, częstsze powikłania pneumonologiczne, zakrzepowo-zatorowe a także zakażenia układu moczowego.

W dyskusji podkreślono, że do mocnych stron badania należą: duża populacja chorych i dopasowanie dwóch grup pacjentów w celu uniknięcia istotnych różnic w występowaniu czynników ryzyka. Zwrócono uwagę także na to, że dane pochodziły głównie z dużych ośrodków o trzecim stopniu referencyjności, a dane o śmiertelności były ograniczone tylko do 30 dnia po operacji. Autorzy uważają, że odpowiedni nadzór nad rezydentem powinien być priorytetem podczas pilnych zabiegów, co może poprawić skuteczność tych operacji i zmniejszyć ilość powikłań. Nie mniej istotna jest także poprawa komunikacji między osobami szkolącymi się a doświadczonymi chirurgami.

Podsumowując, wyniki tego badania sugerują, że pilne operacje chirurgii ogólnej wykonywane z udziałem rezydenta wiążą się z dłuższym czasem zabiegu, częstszymi przetoczeniami krwi, a także niezależnie z niekorzystnym rokowaniem po operacji. Uzyskany związek nie zależał od złożoności przypadku  ani od chorób współistniejących. Autorzy zwrócili uwagę, że niezbędny jest odpowiedni nadzór doświadczonych chirurgów nad młodszymi rezydentami, aby zminimalizować ryzyko powikłań.

Łukasz Januszkiewicz. [Opublikowano dnia: 2014-08-17]. Udział rezydenta w pilnej operacji zwiększa ryzyko powikłań. Protokół dostępu: http://www.chirurg.pl/doniesienia/34292 [Pobrano dnia: 2014-08-20].