W związku z przedłużającymi się procedurami tworzenia nowych kierunków, dopiero teraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kierunku ratownictwo medyczne. W związku z tym 1 sierpnia br. zastał uruchomiony nabór na ten kierunek.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji to: język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów wybrany pośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka.

Proces rekrutacji jest dokładnie taki sam jak na inne kierunki, tj. od 1 sierpnia br. jest prowadzona elektroniczna rejestracja, a następnie 18 września nastąpi ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Przyjmowanie dokumentów od tych osób będzie się odbywać od 19 do 22 września br. Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia nastąpi 25 września br.

Limit miejsc na pierwszy stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 30.

Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego. Będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym. Po ukończeniu studiów absolwent ratownictwa medycznego będzie mógł także prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz utrzymywać w pełnej gotowości stacjonarne i mobilne punkty ratownicze. Będzie także potrafił komunikować się z chorym i poszkodowanym, współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).


Źródło: Uniwersytet Zielonogórski