Na konferencji prasowej 14 listopada Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował o wydaniu wytycznych w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełniane na szkodę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

– Rolą prokuratury jest wzięcie pod szczególną ochronę pracowników służby zdrowia, którzy udzielając poszkodowanym i chorym pomocy medycznej, ratując ludzkie życie, zbyt często padają ofiarą napaści i agresji – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Wytyczne mają na celu podwyższenie sprawności i efektywności postępowań przygotowawczych prowadzonych o tego typu przestępstwa, a także zapewnienie jednolitej praktyki w prowadzonych postępowaniach.

W ocenie Prokuratora Generalnego zespoły medyczne podejmują czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, bardzo często na różnego rodzaju imprezach masowych, w miejscach niebezpiecznych. Osoby, którym udzielana jest pomoc medyczna często znajdują się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, zastępczych czy farmakologicznych w tym tzw. „dopalaczy”. W wytycznych Prokurator Generalny wskazał, że wchodzący w skład zespołów – lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, wielokrotnie narażeni są na kierowane wobec nich przejawy agresji, zarówno słownej, jak i fizycznej. Osoby te nie są wyposażane w jakiekolwiek służbowe środki ochrony osobistej czy przymusu bezpośredniego, a ponadto z racji podejmowania działań ratunkowych, niejednokrotnie ratujących życie, mają ograniczone możliwości zapewnienia sobie bezpieczeństwa i obrony przed skierowanymi wobec nich agresywnymi zachowaniami.

- Prokuratura musi się zdecydowanie przeciwstawić rosnącej fali agresji. Ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki to ludzie, którzy na co dzień niosą ofiarnie pomoc potrzebującym. Zasługują na najwyższy szacunek. Nie możemy pozwolić na to żeby czuli się oni zagrożeni – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Członkowie zespołów ratownictwa medycznego są ofiarami pobić, naruszenia narządów ciała bądź nietykalności czy też kierowania gróźb karalnych oraz znieważania. Sprawcami są osoby którym udzielana jest pierwsza pomoc, czy też członkowie ich rodziny oraz osoby postronne.

Prokurator Generalny zobowiązał prokuratorów do niezwłocznego wszczynania i prowadzenia postępowań przygotowawczych z urzędu na skutek pozyskania informacji o tego rodzajach incydentach. Ze względu na znaczną społeczną szkodliwość tego rodzaju czynów prokuratorzy mają występować o surowe kary dla sprawców.

- Jesteśmy winni ochronę ludziom, którzy nas ratują i chronią. Dlatego poleciłem prokuratorom, by każde takie przestępstwo traktowali z pełną surowością – wskazał Zbigniew Ziobro.


Źródło: Prokuratura Krajowa