Osoby z uszkodzonym pniem mózgu na skutek udaru są bardziej narażone na wystąpienie bezdechu sennego.

Na tegorocznej międzynarodowej konferencji w San Diego poświęconej udarowi mózgu (American Stroke Association’s International Stroke Conference 2014) pokazano, że ludzie, których pień mózgu został uszkodzony na skutek udaru są bardziej narażeni na wystąpienie bezdechu sennego, niż osoby, u których udar wystąpił w innym obszarze mózgu.

Prof. Devin L. Brown, neurolog, leader badania oraz kierownik programu poświęconego badaniom nad udarem mózgu prowadzonym na Uniwersytecie w Michigan powiedział, że badanie sprawdzające zależność między obszarem mózgu a występowaniem bezdechu sennego u pacjentów po udarze przeprowadzone było jak dotąd na największej populacji. Do badania włączono 355 pacjentów po udarze niedokrwiennym, włączonych już wcześniej do projektu BASIC (Brain Attack Surveillance in Corpus Christi). Średnia wieku wynosiła 65 lat i w grupie tej 55% stanowili mężczyźni. Badane osoby monitorowano na okoliczność wystąpienia bezdechu sennego. Używano przenośnych urządzeń i obserwację prowadzono przez 13 dni po udarze. Neurolodzy interpretowali wyniki z badań CT i MRI, by ocenić w którym rejonie mózgu wystąpił udar.

Spośród 355 pacjentów włączonych do badania, udar w obszarze pnia mózgu wystąpił u 11%. W tej grupie z kolei bezdech senny pojawił się u 84%. U pacjentów, u których udar nie dotyczył obszaru pnia mózgu, bezdech wystąpił u 59% pacjentów.

Prof. Brown uważa, że tak duże liczby świadczą o tym, że zależność między udarem a bezdechem sennym wymaga dalszych badań, zanim monitorowanie bezdechu u pacjentów po udarze wejdzie do rutyny.Źródło: www.faktymedyczne.pl