Minister zdrowia ogłosił nabór na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Prezesa Funduszu winien spełniać warunki określone w art. 102a ust. 1 ustawy, tj. być osobą, która:

  1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;
  2. jest obywatelem polskim;
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiada kompetencje kierownicze;
  6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 3 października 2019 r.

Więcej: nfz.gov.pl